รายละเอียด
  • warrior
  • mage
  • archer
  • rogue
  • priest
  • paladin